contentOffset在UIScrollView中做了什么?

contentOffset在UIScrollView中做了什么?

UIScrollView使用contentOffset属性是什么?

采纳答案:

根据文档contentOffset属性表示:

内容视图的原点与滚动视图的原点偏移的点。

简单来说,视角在每个方向(垂直和水平)都有多远。 您可以通过访问CGPointxy属性来解压缩垂直和水平距离:

CGFloat xOffset = _myScrollView.contentOffset.x;
CGFloat yOffset = _myScrollView.contentOffset.y;

参考更多解答:contentOffset在UIScrollView中做了什么?,转载请保留contentOffset在UIScrollView中做了什么?

更多:uiscrollview